Δίκαιο Εμπορικών Συναλλαγών


Η Εταιρία δραστηριοποιείται και στον ειδικότερο τομέα του δικαίου των εμπορικών συναλλαγών, παρέχοντας σχετικές νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι υποθέσεις που αναλαμβάνει η Εταιρία, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των τυποποιημένων και μη εμπορικών συμβάσεων, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τους διάσταση και το χειρισμό των ειδικότερων ζητημάτων σε αναφορά με όλους τους τομείς του δικαίου. Ενδεικτικά, η Εταιρία καταρτίζει σχέδια εμπορικών συμβάσεων (εμπορικού αντιπροσώπου, διανομέα, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, δικαιόχρησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης) και χειρίζεται υποθέσεις ή παρέχει έγγραφες γνωμοδοτήσεις σχετικά μεθέματα που αφορούν, ιδίως:

  • Την ευθύνη παραγωγού
  • Την προστασία καταναλωτή
  • Τη διαφήμιση
  • Τις διεθνείς συναλλαγές
  • Το τουριστικό δίκαιο