Εργατικό Δίκαιο


Στα πλαίσια της νομικής υποστήριξης επιχειρήσεων, η Εταιρία παρέχει νομικές υπηρεσίες και στα εργατικά θέματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία τους. Αυτές οι υπηρεσίες δεν περιορίζονται στην παροχή συμβουλών για την εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, αλλά εκτείνονται και στο δικαστικό χειρισμό υποθέσεων. Ειδικότερα το γραφείο αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Την κατάρτιση συμβάσεων εργαζομένων ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
  • Τη διευθέτηση ζητημάτων κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων
  • Την κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών εργασίας
  • Την επίλυση θεμάτων σχετικά με αμοιβές ανώτερων στελεχών ή διευθυντών εταιριών
  • Το χειρισμό υποθέσεων ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας ή ασφαλιστικών φορέων και οργανισμών