Ασφαλιστικό Δίκαιο


Η Εταιρία δραστηριοποιείται και στον τομέα του ασφαλιστικού δικαίου. Ειδικότερα, παρέχουμε σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και σε ασφαλιστικά ταμεία νομική υποστήριξη και έγγραφες γνωμοδοτήσεις ιδίως για:

  • Ασφαλιστικά προϊόντα
  • Ασφαλιστικές συμβάσεις
  • Ασφάλεια πιστώσεων και συναλλαγών
  • Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης
Η Εταιρία διαθέτει επίσης ειδίκευση και στον τομέα της λειτουργίας των ιδρυμάτων συνταξιοδοτικών παροχών, κάθε μορφής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Οι σχετικές υπηρεσίες μας καλύπτουν και τη σύσταση τέτοιων ταμείων, καθώς και ζητήματα που ανάγονται στη διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου ιδρυμάτων συνταξιοδοτικών παροχών.