Δίκαιο Εταιριών και Εταιρική Διακυβέρνηση


Η Εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη ειδίκευση και εμπειρία στο δίκαιο των εταιριών και ιδιαίτερα των ανωνύμων εταιριών, καθώς και στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης.
Ενδεικτικά, η εταιρία μας αναλαμβάνει:

 • Τη σύσταση και τη νομική υποστήριξη εταιριών (εμπορικών και αστικών)
 • Την κατάρτιση εταιρικών εσωτερικών κανονισμών
 • Τη σύνταξη εξωεταιρικών συμφωνιών
 • Την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων εταιριών
 • Τη χρηματοδότηση εταιριών
 • Τη νομική υποστήριξη εξαγορών και συγχωνεύσεων,
 • Την παροχή εγγράφων γνωμοδοτήσεων για ζητήματα εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η παροχή των υπηρεσιών μας επεκτείνεται και σε ζητήματα που άπτονται της εξυγίανσης ή της εκκαθάρισης εταιριών.
Ειδικότερα στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρία διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στη μελέτη και ανάλυση του νομικού πλαισίου και όλων των νομικών ζητημάτων που αφορούντις αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των ανωνύμων εταιριών, καθώς και την εφαρμογή αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, όπως, ενδεικτικά:

 • Τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιριών (διάκριση μελών του σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, καθορισμός αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του, σύσταση ειδικών επιτροπών)
 • Την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων των ανωνύμων εταιριών (ενδυνάμωση των ατομικών μετοχικών δικαιωμάτων, βελτιστοποίηση του τρόπου ενάσκησης αυτών, ενίσχυση της θέσης των ενεργών μετόχων)
 • Την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου των ανωνύμων εταιριών (καθορισμός και αναβάθμιση της αποστολής του εσωτερικού ελεγκτή, ενίσχυση της ανεξαρτησίας του, σύστημα εποπτείας του εσωτερικού ελέγχου)
 • Την οργάνωση της υπηρεσίας κανονιστικής συμμόρφωσης των ανωνύμων εταιριών (ρόλος του υπεύθυνου κανονιστικής συμμόρφωσης, θέση του στη δομή της οργάνωσης της εταιρίας, αρμοδιότητές του)
 • Την οργάνωση της υπηρεσίας της διαχείρισης κινδύνων των ανωνύμων εταιριών (διαχωρισμός της από τις λοιπές λειτουργίες της εταιρίες, καθήκοντα του υπεύθυνου διαχείρισης κινδύνων)
 • Τη διαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των ανωνύμων εταιριών
 • Τη διασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργίας των ανωνύμων εταιριών και την οριοθέτηση της ευθύνης των φορέων εξουσίας σε αυτές, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
 • Τη διαμόρφωση πολιτικής και συστήματος αποδοχών των στελεχών εισηγμένων εταιριών και επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα