Συμμετοχική Χρηματοδότηση (Crowdfunding)


Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της συμμετοχικής χρηματοδότησης, ιδίως της συμμετοχικής επένδυσης, αλλά και της χρηματοδότησης δια μέσου δωρεάς ή δανείου, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Τον σχεδιασμό της χρηματοδότησης και τη διενέργεια των αναγκαίων νομικών ελέγχων
  • Την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων
  • Την οργάνωση του τρόπου διενέργειας της χρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της επιλογής χρηματοδοτούμενων σχεδίων και στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών
  • Την επίλυση πρακτικών νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης, αλλά και μετά το πέρας αυτής.adoption of remunerations policy as regards the executives of public companies and firms operating in the financial sector