Δίκαιο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων


Η Εταιρία θεωρείται πρωτοπόρος για τη νομική υποστήριξη σε ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κάθε μορφής, καθώς και με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Διαθέτει τεράστια ειδίκευση για το χειρισμό κάθε ζητήματος που ανακύπτει από τη δραστηριοποίηση στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης, σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο. Η εμπειρία των δικηγόρων μας εκτείνεται και στο πεδίο της εκπόνησης νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων, ύστερα από ειδική ανάθεση στην Εταιρία μας της κατάρτισης σχεδίων τέτοιων κειμένων, από αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού 
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Τη σύσταση εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή / και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
  • Τη σύσταση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κάθε μορφής (ενδεικτικά, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων,κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, κλπ.)
  • Τη διευθέτηση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος που αφορά τη λειτουργία εταιριών που δραστηριοποιούνται στη συλλογική διαχείριση ή στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων
  • Την οργάνωση και λειτουργία δικτύου διάθεσης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τόσο από ελληνικές εταιρίες στο εξωτερικό όσο και από αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
  • Την παροχή συμβουλών σχετικά με επιτρεπόμενες επενδύσεις από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, κάθε μορφής, καθώς και σχετικά με επενδύσεις προς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, ιδίως από ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
  • Την παροχή εγγράφων γνωμοδοτήσεων για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.