Δίκαιο Κινητών Αξιών ή άλλων Τίτλων που εκδίδουν εταιρίες


Η Εταιρία παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες και έγγραφες γνωμοδοτήσεις τόσο σε εταιρίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη ή άλλη αγορά της Ελλάδας ή του εξωτερικού όσο και σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για τη διενέργεια συναλλαγών σε τέτοιες αγορές. Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία ειδικότερα:

  • Για την εισαγωγή κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη ή άλλη χρηματιστηριακή αγορά
  • Για τη διενέργεια νομικών ελέγχων εταιριών
  • Στον τομέα των δημοσίων προτάσεων αγοράς ή ανταλλαγής
  • Στις αναδοχές κινητών αξιών
  • Στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών
  • Στη διαδικασία χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών
  • Στην εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών
  • Στη διαγραφή κινητών αξιών από οργανωμένη αγορά