Δίκαιο Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών


Η Εταιρία παρέχει νομική υποστήριξη για το χειρισμό οποιουδήποτε ζητήματος που άπτεται του δικαίου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε, ενδεικτικά:

  • Την υποβολή αίτησης για παροχή άδειας λειτουργίας και τη σύσταση εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματιστηριακών εταιριών, εταιριών επενδυτικής διαμεσολάβησης
  • Την υποστήριξη επιχειρήσεων του εξωτερικού για την παροχή επενδυτικών και, γενικότερα, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
  • Την κατάρτιση συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κάθε είδους, καθώς και συμβάσεων με αντικείμενο χρηματιστηριακές συναλλαγές
  • Τον σχεδιασμό επενδυτικών προϊόντων
  • Τη δικαστική εκπροσώπηση επιχειρήσεων του χρηματοικονομικού τομέα, σε υποθέσεις που σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
  • Την παροχή εγγράφων γνωμοδοτήσεων για ζητήματα που αφορούν επενδυτικές υπηρεσίες