Δίκαιο Ανταγωνισμού


Η Εταιρία αναλαμβάνει και χειρίζεται υποθέσεις που εντάσσονται στο ελληνικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο του αθέμιτου ήτου ελεύθερου ανταγωνισμού και που αφορούν, ειδικότερα:

  • Γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή
  • Την πολιτική ανταγωνισμού και κρατικής παρέμβασης, κυρίως στον τομέα των δημοσίων επιχειρήσεων και των αγαθών
  • Την κρατική συνδρομή σε συνάρτηση με τον ανταγωνισμό
  • Ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης