Δίκαιο Ενέργειας


Η Εταιρία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, έγγραφες γνωμοδοτήσειςκαι δικαστική υποστήριξη σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες ή σε επενδυτικά κεφάλαια,που δραστηριοποιούνται στους τομείς της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της διανομής φυσικού αερίου, αναφορικά με ζητήματα όπως:

  • Εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
  • Δίκαιο ανταγωνισμού
  • Κρατικές ενισχύσεις
  • Διαπραγμάτευση και εφαρμογή συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου της ενέργειας (ενδεικτικά, για την πρόσβαση στο δίκτυο ή την προμήθεια ενέργειας)
  • Προστασία καταναλωτή (ιδίως αναφορικά με τη σύνταξη Γ.Ο.Σ. και την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες)
Επιπλέον αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση επιχειρήσεων ενώπιον των διοικητικών αρχών κατά τη διαδικασία λήψης άδειας παραγωγής ή προμήθειας ενέργειας.