Επενδυτική Δραστηριότητα για την απόκτηση "Χρυσής Βίζας" (άδειας διαμονής) στην Ελλάδα


Η Εταιρία δραστηριοποιείται επιπλέον στον τομέα της διενέργειας επενδύσεων από πολίτες τρίτης χώρας ή από νομικά πρόσωπα, με σκοπό την απόκτηση «χρυσής βίζας» (άδειας διαμονής) στην Ελλάδα, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες τόσο για την επιλογή επενδύσεων, τον σχεδιασμό επενδυτικών προϊόντων, ιδίως με τη μορφή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται:  • στη διευθέτηση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από επενδύσεις σε χρηματοοικονομικούς τίτλους ή σε τραπεζική κατάθεση, ή από τη λειτουργία οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που συνιστώνται για να χρησιμεύσουν ως επενδύσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής
  • στον σχεδιασμό και τη σύσταση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (συμβατικής ή καταστατικής μορφής), στους οποίους θα πραγματοποιούνται επενδύσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής
  • στη νομική συνδρομή για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνου με τις κανονιστικές απαιτήσεις, ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση άδειας διαμονής
  • στη νομική συμπαράσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής